Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Là Gì?

Phần mềm quản lý sản xuất thường là một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP) chuyên ngành sản xuất. Giúp lên kế hoạch, thực hiện các dự án sản xuất bằng cách quản lý các nhà cung cấp, nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất và cả việc hỗ trợ duy trì quan hệ với các khách hàng tiêu dùng.