Chức Năng Phần Mềm Infor CloudSuite Industrial

Hệ thống ERP được thiết kế theo kiểu các phân hệ. Những phân hệ chức năng chính được chia tích hợp với những hoạt động kinh doanh chuyên biệt như tài chính kế toán, sản xuất và phân phối. Những phân hệ khác có thể được thêm vào hệ thống lõi. Ví dụ, một doanh nghiệp cần một phân hệ bán hàng mạnh để giúp họ duy trì cơ hội bán hàng, dữ liệu nhân viên bán hàng, dữ liệu thống kê bán hàng,…

Chức năng của phần mềm Infor ERP là tích hợp tất cả các quy trình, phòng ban của doanh nghiệp vào một hệ thống duy nhất để theo dõi dễ dàng hơn, nhưng cũng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác. Hệ thống Infor CloudSuite Industrial với trên 1,000 chức năng, sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu của doanh nghiệp như: xây dựng, sản xuất, may mặc, cơ khí,..

Dưới đây là các chứng năng chính của phần mềm Infor CloudSuite Industrial:

Tính năng chính phần mềm Infor

(Financial) – Tài chính kế toán

Bao gồm các module quản lý Sổ cái tổng hợp; Kế toán phải thu; Kế toán phải trả; Quản lý dòng tiền; và các báo cáo kế toán, báo cáo quản trị tài chính, các báo cáo theo quy định của Bộ tài chính như Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, thuế VAT và báo cáo dòng tiền.

Quản lý tài sản cố định: quản lý các thông tin tài sản cố định, các giao dịch về tài sản cố định như mua mới, điều chuyển, điều chỉnh nguyên giá, thanh lí và tính khấu hao…

(Purchasing Order) – Quản lý mua hàng

Theo dõi các đối tượng như yêu cầu mua hàng, các báo giá của nhà cung cấp, thông tin nhà cung cấp, các hợp đồng mua hàng hay đơn mua hàng. Và đối chiếu với hoá đơn mua hàng, nhận hàng, trả lại hàng, kế toán công nợ phải trả và hệ thống báo tra cứu thông tin và báo cáo quản trị phong phú.

(Order Management) – Kiểm soát bán hàng

Theo dõi các thông tin liên quan đến các hợp đồng bán hàng hay đơn bán hàng, thông tin khách hàng, giao hàng cho khách hàng, đối chiếu với hoá đơn bán hàng và công nợ phải thu. Phân hệ bán hàng cho phép nhập, xử lí đơn đặt hàng, Thuế doanh thu/ thuế GTGT, Kế hoạch giao hàng, Vận chuyển, Mua giao thẳng (không qua kho), Treo đơn đặt hàng, Kiểm tra tín dụng, Chính sách giá và chiết khấu, Hàng trả lại…

(Inventory Control) – Kiểm soát tồn kho và vật tư

Quản lý cấu trúc kho đa dạng, phù hợp với yêu cầu quản lý kho phức tạp một cách có hiệu quả. Phân hệ này quản lý các các thông tin về nguyên vật liệu, hàng hoá và kho tương ứng, chính sách tồn trữ, các giao dịch kho như nhập kho, xuất kho, chuyển kho, hàng trả lại…

(Manufacturing) – Quản trị sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tập hơp Nhu cầu sản xuất (MDS: Master Damand Schedule), lập Kế hoạch sản xuất (MPS – Master Production Schedule), tập hợp Nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất (MRP – Material Resource Planning), lập Định mức nguyên vật liệu (Bills of material), tính giá thành sản phẩm (Costing), quản lý các công đoạn sản xuất và giá trị, số lượng sản phẩm dở dang (WIP – Work in Process), phân tích năng lực sản xuất và quản lý nguồn lực sản xuất (Capacity and Resources), quản lý chất lượng sản phẩm (Quality), quản lý quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (Engineering)

Các phân hệ này được tích hợp với nhau theo sơ đồ sau:

Sơ đồ lượng dữ liệu trong Infor ERP

Tiện ích của phần mềm Infor cho phép người sử dụng:

The Review

5 Score

Review Breakdown

  • Like
Summary
Review Date
Reviewed Item
Phần mềm Infor rất dễ sử dụng và linh hoạt theo từng người dùng.
Author Rating
5