Phần Mềm Quản Lý Tài Chính Kế Toán

Phần mềm quản lý tài chính kế toán

Với các tính năng chuẩn mực quốc tế (IFRS) và được đội ngũ phát triển giải pháp của chúng tôi tinh chỉnh cho phù hợp với hệ thống tài khoản theo Việt Nam (VAS). Phân hệ kế toán tài chính trong giải pháp Infor CloudSuite Industrial giúp doanh nghiệp kiểm soát tài chính được tốt nhất.

Phần mềm quản lý tài chính kế toán bao gồm các bộ sổ như: Sổ cái tổng hợp (GL – General Ledger), Kế toán phải thu (AR-Accounts Receivable), Kế toán phải trả (AP – Accounts Payable), Quản lí dòng tiền (CM – Cash Management) và Kế toán tài sản cố định.

Các giao dịch kế toán được tích hợp với các phân hệ quản lí khác như Quản lí kho, quản lí mua hàng hoá – vật tư, quản lí bán hàng và quản lí sản xuất. Nhờ đó, khi các giao dịch tác nghiệp xảy ra thì các bút toán hạch toán tương ứng như tăng, giảm hàng tồn kho (từ phân hệ quản lí kho), công nợ phải thu (từ phân hệ bán hàng), công nợ phải trả (từ phân hệ mua hàng), kế toán giá thành (từ phân hệ sản xuất) được tạo ra tự động và ghi vào các sổ phụ kế toán.

Mô Hình Tích Hợp TCKT Trong Hệ Thống ERP

Các nghiệp vụ kế toán trong phần mềm quản lý tài chính kế toán:

Kế toán phải trả – AP

Tích hợp chặt chẽ với quy trình Từ mua hàng đến thanh toán nhằm kiểm soát chi tiết công nợ phải trả đối với nhà cung ứng. Bao gồm chức năng quản lý chính như sau:

Kế toán phải thu – AR

Tích hợp chặt chẽ với quy trình Từ bán hàng đến thu tiền nhằm kiểm soát chi tiết công nợ phải thu đối với khách hàng. Bao gồm chức năng quản lý chính như sau:

Kế toán tài sản cố định – FA

Quản lý tài sản cố định, kiểm soát quá trình luân chuyển tài sản, hỗ trợ các phương pháp tính khấu hao, xem nguyên giá,… Bao gồm các quy trình nghiệp vụ chính như sau:

Kế toán quản lý dòng tiền – CM

Bao gồm các quy trình nghiệp vụ chính:

Kế toán tổng hợp – GL

Tích hợp chặt chẽ với các phân hệ chi tiết đển chuyển các bút toán một cách tự động. Cho phép định nghĩa các bút toán phân bổ, kết chuyển…Lên các báo cáo tài chính kế toán theo quy định của nhà nước. Bao gồm chức năng quản lý chính như sau:

Quý doanh nghiệp có nhu cầu trang bị Phần Mềm Tài Chính Kế Toán, vui lòng liên hệ qua số 0977 207 122 để được tư vấn. Hoặc nhấp vào nút ĐĂNG KÝ bên cạnh.ĐĂNG KÝ

The Review

5 Score

Review Breakdown

  • Phần mềm kế toán quản trị rất tốt
Summary
Review Date
Reviewed Item
Good accounting software
Author Rating
5