ke hoach trien khai du an cntt

Kế Hoạch Triển Khai Dự Án Công Nghệ Thông Tin

Chắc chắn bạn cũng như tôi là lập kế hoạch triển khai dự án một khi được cấp trên và chắc chắn rằng tất cả mọi anh/em được giao cho vị trí PM của dự án đều biết rằng lập kế hoạch của dự án rất quan trọng, và cũng biết rằng dự án thành bại hay không nằm ở việc thiết lập kế hoạch của dự án này.