phan mem lap ke hoach san xuat nang cao

Phần Mềm Lập Kế Hoạch Sản Xuất (Adavanced Planning Schedule)

Infor APS kết hợp chặt chẽ khả năng vận hành của nhà máy với kế hoạch mua sắm nguyện vật liệu phục vụ sản xuất, đưa ra các thông báo khi có đơn đặt hàng mới và yêu cầu bổ sung vật tư khi bị trễ tiến độ, tự động đồng bộ kế hoạch sản xuất với đơn hàng của khách hàng.