0977.207.122

dịch vụ tư vấn

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, việc tái cấu trúc doanh nghiệp trở nên cần thiết để đảm bảo sự tồn tại và thành công của một tổ chức.

CÁCH CHÚNG TÔI GIÚP DOANH NGHIỆP BẠN:

Phục hồi và phát triển sự thành công

Chúng tôi bắt đầu bằng việc đánh giá toàn diện hiện trạng của doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động, tài chính, và quản lý nguồn nhân lực. Dựa trên phân tích chi tiết, chúng tôi xác định những vấn đề, rào cản và điểm mạnh của tổ chức.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Đánh giá hiện trạng

Đầu tiên, tiến hành đánh giá toàn diện về cơ cấu tổ chức, quy trình, tài chính và nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Xác định các vấn đề, rào cản và điểm mạnh của tổ chức để định hình quá trình tái cấu trúc

Xác định mục tiêu và chiến lược

Dựa trên đánh giá hiện trạng, xác định mục tiêu và chiến lược tái cấu trúc rõ ràng. Đặt ra các chỉ tiêu đo lường cụ thể để định hướng công việc.

Lập kế hoạch hành động

Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các biện pháp tái cấu trúc. Xác định các bước cụ thể, phân công trách nhiệm và đặt ra lịch trình thực hiện.

Triển khai và thực hiện

Bước này bao gồm triển khai kế hoạch hành động và thực hiện các biện pháp tái cấu trúc. Điều chỉnh quy trình, cơ cấu tổ chức và các yếu tố khác để đạt được mục tiêu đề ra.

Giám sát và đánh giá

Theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá hiệu quả của các biện pháp tái cấu trúc. Đưa ra các điều chỉnh và cải tiến khi cần thiết để đảm bảo sự thành công và sự phát triển bền vững.

Tối ưu hóa và điều chỉnh

Tiếp tục tối ưu hóa quá trình tái cấu trúc và điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả và phản hồi từ quá trình thực hiện. Đảm bảo sự linh hoạt và thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi.

Chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục điều gì?

Chúng tôi giúp các công ty luôn dẫn đầu trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Scroll to Top